Κάλυψη σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα!

Στο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγεία OPTIMUM εντάσσονται άτομα ηλικίας 30 ημερών έως 65 ετών

Κάλυψη εξόδων 100%

Έως 500.000€ στο συμβεβλημένο δίκτυο κορυφαίων & αξιόπιστων Ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα

APALLAGI-KATAVOLIS-ASFALISTRON-NEW

Απαλλαγή ασφαλίστρων

Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων για 12 μήνες σε περίπτωση απώλειας εργασίας ή διακοπής επαγγελματικής δραστηριότητας

Υγειονομική Μεταφορά

Επείγουσα μεταφορά εξαιτίας Ασθενείας ή Ατυχήματος του ασφαλισμένου, με ασθενοφόρο, ελικόπτερο ή αεροπλάνο

pronomia

Επίδομα Καλής Χρήσης

Καταβάλλεται Επίδομα Bonus σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καλύψει τα έξοδα νοσηλείας

Γραμμή Υγείας

24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο για την καθοδήγηση της νοσηλείας και για ιατρικές συμβουλές

Προνομιακό Ασφάλιστρο

Ιδιαίτερα προσιτή τιμή – παρέχεται έκπτωση σε περίπτωση ασφάλισης περισσοτέρων από 2 ατόμα

Η OPTIMUM φροντίδα υγείας…

Έξοδα Επείγοντος ή Έκτακτου
Περιστατικού
Νοσοκομειακό και Χειρουργικό Επίδομα
Αποκατάσταση Μαστών και Προληπτική Μαστεκτομή
Έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία
Χημειοθεραπείες, Ακτινοβολίες & Ραδιοθεραπείες
Επίδομα μητρότητας
Χειρουργικές Επεμβάσεις χωρίς διανυκτέρευση (ODS)
Ρομποτική Χειρουργική

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Υγεία OPTIMUM προσφέρει υψηλής ποιότητας Νοσοκομειακή Περίθαλψη εξαιτίας Ατυχήματος ή Ασθένειας, στον ασφαλισμένο και στην οικογένειά του για ολοκληρωμένη κάλυψη και ποιοτική φροντίδα 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο.

Νοσοκομειακές Δαπάνες: Σε περίπτωση νοσηλείας του ασφαλισμένου, λόγω Ατυχήματος ή Ασθένειας, σε συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, η Εταιρία καλύπτει απευθείας 100% τα αναγνωρισμένα έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης με ανώτατο ετήσιο όριο ανά ασφαλιζόμενο άτομο 500.000€. Σε περίπτωση νοσηλείας σε μη συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα, η Εταιρία καλύπτει απολογιστικά το 80% των αναγνωρισμένων εξόδων Νοσοκομειακής Περίθαλψης.
Εκπιπτόμενο ποσό: 700€ ή 1.500€ ανά περιστατικό νοσηλείας και ανά άτομο. Σε περίπτωση νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο δεν παρακρατείται εκπιπτόμενο ποσό.
Θέση Νοσηλείας: Δίκλινο (Β΄ θέση).
Σε περίπτωση νοσηλείας σε ανώτερη θέση, ο ασφαλισμένος θα συμμετέχει στα έξοδα νοσηλείας:
- μόνο με τη διαφορά μεταξύ της θέσης που επέλεξε και της Β΄ θέσης, εφόσον η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα.
- με ποσοστό συμμετοχής 15% στα έξοδα νοσηλείας για κάθε ανώτερη θέση, εφόσον η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε μη συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα.
Αμοιβές Ιατρών: Καταβάλλονται οι αμοιβές χειρουργού, αναισθησιολόγου & θεράποντα ιατρού βάσει πίνακα ανώτατων ορίων αμοιβών, ανάλογα με τη σοβαρότητα της επέμβασης.
Νοσηλεία σε ΜΕΘ & ΜΑΦ: Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής του ασφαλισμένου σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) χωρίς επιμέρους όριο.
Αποκλειστική Νοσοκόμα: Καλύπτονται τα έξοδα για αποκλειστική νοσοκόμα εφόσον κριθεί ιατρικώς αναγκαίο, έως του ποσού των 100€ ανά ημέρα με ανώτατο όριο τις 15 ημέρες.

Καλύπτεται το σύνολο των αναγνωρισμένων εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης για χειρουργική επέμβαση του ασφαλισμένου, εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος, χωρίς να απαιτείται διανυκτέρευση (ODS) σε αυτό, αφού πρώτα αφαιρεθεί το 50% του εκπιπτόμενου ποσού (350€ ή 750€).

Καλύπτεται το σύνολο των εξόδων για Χημειοθεραπείες, Ακτινοβολίες και Ραδιοθεραπείες, εφόσον πραγματοποιηθούν εντός νοσοκομείου, σε διάστημα 48 μηνών από την ημερομηνία εξόδου του ασφαλισμένου από το νοσοκομείο και μετά την παρακράτηση του εκπιπτόμενου ποσού. Το εκπιπτόμενο ποσό παρακρατείται μόνο μία φορά κατά την διάρκεια των 48 μηνών. Σημειώνεται ότι ειδικά για τα φάρμακα των χημειοθεραπειών απαιτείται χρήση Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης αυτού, ο ασφαλισμένος συμμετέχει στο κόστος φαρμάκων, κατά ποσοστό 30%. Κάλυψη 100%, χωρίς παρακράτηση εκπιπτόμενου ποσού, σε περίπτωση διενέργειας χημειοθεραπείας, ακτινοβολίας και ραδιοθεραπείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο, με την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος θα κάνει χρήση του Κοινωνικού Φορέα, εφόσον διαθέτει.

Καλύπτονται απευθείας τα έξοδα θεραπείας Επείγοντος ή Έκτακτου Περιστατικού στα Εξωτερικά Ιατρεία αποκλειστικά εντός των Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή σε Δημόσιο νοσοκομείο με απολογιστική αποζημίωση, έως το ανώτατο ετήσιο όριο των 500€.

Καλύπτονται έξοδα έως 1.000€ ανά περίπτωση, αποκλειστικά για Διαγνωστικές Εξετάσεις και Ιατρικές Επισκέψεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν έναν μήνα πριν και δύο μήνες μετά τη νοσηλεία και θα είναι άμεσα σχετιζόμενες με αυτήν, και με την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με μία τουλάχιστον διανυκτέρευση στο νοσοκομείο.

Νοσοκομειακό Επίδομα: Σε περίπτωση νοσηλείας καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα 100€ με ανώτατο όριο τις 15 ημέρες.
Χειρουργικό Επίδομα: Σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης καταβάλλεται στον ασφαλισμένο εφάπαξ Χειρουργικό Επίδομα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της επέμβασης, βάσει πίνακα κατάταξης χειρουργικών επεμβάσεων και ποσοστού (%) και έως το ανώτατο όριο των 2.000€.

Καλύπτεται η Επείγουσα Υγειονομική Μεταφορά του ασφαλισμένου, εξαιτίας Ατυχήματος ή Ασθενείας, με ασθενοφόρο, ελικόπτερο ή αεροπλάνο, συνοδεία γιατρού, εφόσον κριθεί ιατρικώς αναγκαίο. Για τον συντονισμό της μεταφοράς απαιτείται κλήση στο αρμόδιο Συντονιστικό Κέντρο.

Καλύπτεται αποκλειστικά στις εξής επεμβάσεις: Ουρολογικές, γενικές λαπαροσκοπικές, γενικές μη καρδιαγγειακές θωρακοσκοπικές και θωρακοσκοπικά υποβοηθούμενες καρδιοτομές.

Καλύπτονται οι δαπάνες για την αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή και για την προληπτική μαστεκτομή, έως το ανώτατο όριο των 3.000€ και μόνο μία φορά σε όλη την διάρκεια ισχύος της ασφάλισης.

Το πρόγραμμα διαθέτει 24ωρο Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο 365 ημέρες τον χρόνο, για τον προγραμματισμό και την καθοδήγηση της νοσηλείας, για ιατρικές πληροφορίες και για την Επείγουσα Υγειονομική Μεταφορά. Το τηλέφωνο του Συντονιστικού Κέντρου αναγράφεται στην κάρτα MyHealthCard που συνοδεύει το συμβόλαιο και σε αυτό το τηλέφωνο θα πρέπει να απευθύνεται κάθε ασφαλισμένος πριν τη χρήση οποιασδήποτε κάλυψης.

ΠΡΟΝΟΜΙΑ/ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Καταβάλλεται εφάπαξ Επίδομα Τοκετού 1.500€ (φυσιολογικός τοκετός ή καισαρική τομή) μετά την πάροδο 24 μηνών πλήρους ισχύος της κάλυψης από την ημερομηνία έναρξης ή την επαναφορά της σε ισχύ.

Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλλει πρώτα αποζημίωση, η Εταιρία θα καταβάλλει στον ασφαλισμένο Επίδομα Καλής Χρήσης ίσο με το 20% του ποσού που κάλυψε ο άλλος φορέας, μετά την αφαίρεση του ποσού απαλλαγής και έως το ανώτατο όριο των 5.000€, με την προϋπόθεση ότι η αποζημίωση του άλλου φορέα είναι μεγαλύτερη από το εκπιπτόμενο ποσό. Το Επίδομα Καλής Χρήσης δεν καταβάλλεται σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εισέπραξε άλλη αποζημίωση για την ίδια νοσηλεία από άλλο ατομικό ή ομαδικό συμβόλαιο της Εταιρίας.

Σε περίπτωση αιφνίδιας απώλειας εργασίας ή διακοπής επαγγελματικής δραστηριότητας ο ασφαλισμένος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής των ασφαλίστρων που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις επόμενες οφειλόμενες δόσεις αυτής της κάλυψης έως τη συμπλήρωση ενός 12μήνου, δηλαδή ενός ασφαλιστικού έτους.

Έκπτωση Πολλαπλής Ασφάλισης 5% για 2 άτομα & 10% για 3 άτομα και άνω.

Ισχύουν οι παρακάτω αναμονές:
- 9 μήνες για αμυγδαλεκτομή, εκτομή αδενοειδών εκβλαστήσεων, κύστη κόκκυγος, επίκτητη φίμωση, περιεδρικό συρίγγιο.
- 12 μήνες για καρδιαγγειακά νοσήματα, καλοήθεις όγκοι, καλοήθεις κύστεις, κακοήθεις όγκοι, κακοήθεις κύστεις, παθήσεις χοληφόρου συστήματος, λιθίαση ουροποιητικού συστήματος, παθήσεις γεννητικών οργάνων, γυναικολογικές επεμβάσεις, ινομυώματα και καλοήθεις όγκοι μήτρας κάθε μορφής, παθήσεις θυρεοειδούς αδένα, κιρσοί κάτω άκρων, αιμορροΐδες, κήλες πάσης φύσεως (συμπεριλαμβανομένης και της κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου), θεραπείες/επεμβάσεις μυοσκελετικού συστήματος (πλην των καταγμάτων οστών), καταρράκτης, γλαύκωμα, σκολίωση ρινικού διαφράγματος.

Καλύπτονται, έως το ανώτατο όριο των 250.000 για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου, οι παρακάτω συγγενείς παθήσεις:
- Οι άγνωστες συγγενείς παθήσεις, αποκλειστικά του αναπνευστικού, πεπτικού, γεννητικού και ουροποιητικού συστήματος, 2 έτη μετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου, και
- Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες συγγενών παθήσεων (εκτός των ανωτέρω), 10 έτη μετά την έναρξη ισχύος με την προϋπόθεση ότι ήταν άγνωστες κατά την έναρξη της ασφάλισης.
- Οι συγγενείς Καρδιολογικές Παθήσεις δεν καλύπτονται.

Ιατρικές Συμβουλές μέσω Ιατρικού Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες, 365 ημέρες.

Δυνατότητα επιλογής ποσού απαλλαγής (700€ ή 1.500€) ανάλογα με τον προϋπολογισμό σας.

Δικαίωμα επιλογής νοσηλείας σε οποιοδήποτε Νοσηλευτικού Ίδρυμα, πέραν των Συμβεβλήμένων.

Γι’ αυτούς που αγαπάς

Ασφάλισε και εξασφάλισε όσους αγαπάς με τα ολοκληρωμένα προγράμματα της INTERLIFE

Ρώτησε σήμερα τον ασφαλιστικό σου σύμβουλο!

Κατεβάστε το έντυπο εδώ!

Συμβεβλημένο Δίκτυο

Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο 24 ώρες το 24ωρο

Το πρόγραμμα διαθέτει 24ωρο Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο, για τον προγραμματισμό και την καθοδήγηση της νοσηλείας, για ιατρικές πληροφορίες και για την Επείγουσα Υγειονομική Μεταφορά.

24ωρο Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο
Θέλω να μάθω περισσότερα για το Υγεία OPTIMUM...
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πλήρες Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Υγεία OPTIMUM,
συμπλήρωσε τη Φόρμα Επικοινωνίας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σου.

1Στόχος αυτής της φόρμας επικοινωνίας είναι να σας λύσει οποιεσδήποτε απορίες και να σας ενημερώσει για τα προϊόντα της Εταιρίας. Για τους σκοπούς αυτούς ενημέρωσης, η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην φόρμα επικοινωνίας, όπως π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμός τηλεφώνου/φαξ. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε τα από τον ΓΚΠΔ δικαιώματα (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της χρήσης, φορητότητας, εναντίωσης).
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης. Τυχόν χρήση ή/και εγγραφή στην εν λόγω ιστοσελίδα μας σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας αυτών των Όρων Χρήσης.